Samospráva

Územie hlavného mesta SR Bratislavy je pre výkon samosprávy rozdelené na 17 mestských častí.

Samosprávu v hlavnom meste vykonávajú obyvatelia prostredníctvom:

 

a) orgánov hlavného mesta,

b) orgánov mestských častí,

c) hlasovaním obyvateľov hlavného mesta,

d) hlasovaním obyvateľov mestskej časti,

e) verejným zhromaždením obyvateľov mestskej časti.

Samospráva hlavného mesta spravuje veci celomestského charakteru, najmä:

Hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom hlavného mesta;

zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet;
rozhoduje o zavedení alebo zrušení miestnej dane alebo celomestského miestneho poplatku;
usmerňuje ekonomickú činnosť v meste;
vykonáva správu, údržbu a výstavbu miestnych komunikácií I. a II. triedy vrátane cestnej zelene a stromoradia;
vykonáva údržbu a správu historických pamiatok a stavieb celomestského charakteru vo vlastníctve hlavného mesta, ako aj výstavbu, údržbu a správu cintorínov a mestským zastupiteľstvom určených kultúrnych, športových a iných mestských zariadení;
zabezpečuje verejnoprospešné služby, napr. odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, čistenie, opravy a údržbu miestnych komunikácií I. a II. triedy, verejné osvetlenie a mestskú hromadnú dopravu;
utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov hlavného mesta, chráni životné prostredie a utvára podmienky pre kultúru, záujmovú činnosť, telesnú kultúru a šport;
spravuje mestské tržnice;
obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelného útvaru a vymedzených zón, ako aj koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta;
vykonáva vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť;
zakladá, zriaďuje, ruší a kontroluje mestské podniky, organizácie, zariadenia;
organizuje hlasovanie obyvateľov hlavného mesta o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta;
zabezpečuje verejný poriadok a ochranu pred požiarmi v meste;
zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok;
zabezpečuje tvorbu technickej mapy a jednotného informačného systému hlavného mesta..