Podmienky používania Kroniky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PROJEKTU

 256px-Balance_icon.svg

Článok I:

(1) Pre potreby týchto všeobecných zmluvných podmienok (ďalej “VZP”) a pre potreby Kroniky Slovenskej republiky je prispievateľom každý, kto vykoná registráciu a tým zapíše svoje meno do jednej z kroník dostupných na tejto stránke. Prispievateľom je aj ten, kto bol z dôvodu hrubého porušovania týchto podmienok alebo zákona z Kroniky Slovenskej republiky administrátorom stránky vymazaný.

(2) Všetky služby okrem reklamných poskytované stránkou Kronika Slovenskej republiky sú bezplatné. 

Článok Ia:

(1) Vykonaním registrácie na stránke www.kronikaslovenskejrepubliky.sk užívateľ potvrdzuje, že súhlasí s týmito VZP.

(2) Ak s akoukoľvek časťou týchto VZP, alebo s VZP ako celkom užívateľ nesúhlasí, užívateľ registráciu nevykoná. Ak sa aj napriek takémuto nesúhlasu užívateľ zaregistruje, prípadne sa jeho status zmení na “prispievateľ” v súlade s článkom I odsek 1 VZP, registrácia je prejavom súhlasu s týmito VZP. 

(3) Prevádzkovatelia si vyhradzujú právo kedykoľvek upraviť uvedené všeobecné zmluvné podmienky a pravidlá z dôvodu rozširovania či skvalitňovania poskytovaných služieb.

(4) V prípade zmeny znenia VZP v rozsahu, ktorý sa dotýka práv a povinností prispievateľov, prevádzkovateľ stránky zverejní informáciu o predmetných zmenách na úvodnej stránke, a to minimálne 3 kalendárne dni pred nadobudnutím ich účinnosti. Prevádzkovateľ informuje prispievateľov  zmene týchto VZP aj súkromnou správou na osobný profil prispievateľa. Históriu zmien prevádzkovateľ nie je povinný uchovávať.

(5) V prípade, ak užívateľ (v tom čase už “prispievateľ”) s uvedenými zmenami týchto VZP nesúhlasí, má možnosť svoj príspevok z Kroniky Slovenskej republiky odstrániť, a tým pádom “odstúpiť” od VZP, ktorými by mal byť po zmene viazaný. Urobí tak kontaktovaním prevádzkovateľa so žiadosťou o vymazanie príspevku a celého profilu z dôvodu nesúhlasu so zmenami VZP. Prevádzkovateľ je v tomto prípade povinný vykonať výmaz predmetného príspevku z predmetnej kroniky. Prevádzkovateľ vykoná výmaz do 5 pracovných dní od podania žiadosti o výmaz samotným prispievateľom.

(6) Strany sa týmto dohodli, že v prípade zmien VZP stránky www.kronikaslovenskejrepubliky.sk je mlčanie prispievateľa a nekontaktovanie prevádzkovateľa z dôvodu nesúhlasu so zmenami a tým podaním žiadosti o vymazanie príspevku akceptáciou zmien vykonaných vo VZP, a teda tým zmenených VZP. Týmto mlčaním prejavuje prispievateľ svoj súhlas so zmenenými VZP od momentu ich účinnosti na dobu neurčitú.

(7) Možnosť uchovania VZP pre samotného prispievateľa poskytuje prevádzkovateľ stránky možnosť ich stiahnutia prispievateľom v čase vykonania registrácie na adrese https://kronikaslovenskejrepubliky.sk/?page=content&sub=podmienky , no tento úkon stiahnutia (tzv. download) je plne na prispievateľovom slobodnom uvážení a je len na ňom, či túto možnosť využije.

(8) Prispievateľ registráciou súhlasí s VZP platnými v čase jeho registrácie, ako aj s podmienkami, ktoré boli prevádzkovateľom zmenené v čase po registrácii užívateľa hoc i viackrát, ak prispievateľ neprejavil svoj nesúhlas podľa odseku 5 a 6 tohto článku s ktoroukoľvek z týchto zmien VZP.

(9) Prevádzkovateľ stránky nie je povinný aktualizovať súbor, v ktorom sú tieto VZP prístupné na stiahnutie ak vykonal zmeny, ktoré spočívajú v zmenách iných, ako sú zmeny obsahové. Formálna stránka súboru so VZP nemusí byť zhodná s formálnou stránkou a vzhľadom VZP uverejnenými na stránke. V prípade obsahových nezrovnalostí sa vychádza zo znenie prístupného na stránke https://kronikaslovenskejrepubliky.sk/?page=content&sub=podmienky .

(10) Zmeny VZP, ktoré prevádzkovateľ zverejňuje v súlade s odsekom 4 tohto článku sa netýkajú zmien VZP v súvislosti s rozširovaním poskytovaných služieb, technickej správy či technickej údržby.

Článok II: Rozsah poskytovanej služby 

(1) Vykonanie registrácie užívateľom zaručuje možnosť jedného zápisu do jednej kroniky. Viacnásobný zápis do dvoch a viacerých kroník nie je možný (zápis toho istého krstného mena a priezviska osoby). V prípade zhodnosti krstného mena a priezviska registrovaného užívateľa s iným registrovaným užívateľom si prevádzkovateľ stránky vyhradzuje právo na vymazanie jedného z nich; urobí tak po preverení si identity oboch registrovaných užívateľov v prípade zistenia viacnásobnej registrácie tej istej osoby v rôznych časových obdobiach do jednej, alebo viacerých kroník.

(2) Prispievateľ nemôže byť súčasťou dvoch kroník zároveň. Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytuje užívateľ na dobu neurčitú, avšak obdobie, na ktoré prispievateľ poskytuje údaje do kroniky, a obdobie v ktorom prevádzkovateľ stránky prispievateľove meno eviduje na stránke a verejne ho poskytuje na nahliadanie ako súčasť kroniky Slovenskej republiky môže byť ovplyvnené samotnou platnosťou domény.

(3) Prispievateľ súhlasí so zverejnením svojho mena a príspevku v prípadných knižných a iných publikáciách, ktoré môžu byť vydané ako knižné tituly zahrňujúce mená a príspevky prispievateľov v dobe od spustenia stránky do momentu vydania knižného titulu.

(4) Prispievateľ súhlasí s prípadným rozširovaním služieb poskytovaných na stránke, ako napr. komunikačných služieb medzi prispievateľmi  – formou možnosti zasielania správ, odkazov či iných foriem komunikácie. Prevádzkovateľ sa zaväzuje rozširovať ponúkané služby v rozsahu slobodne poskytnutých osobných údajov prispievateľov v čase rozšírenia, no na prípadné využívanie rozšírenej služby sa nevylučuje vyžiadanie ďalších, doplňujúcich údajov v prípade, ak si prispievateľ bude tieto služby želať využívať.

(5) Akákoľvek povinnosť využívať tieto služby prispievateľom pod hrozbou vymazania jeho dovtedy existujúceho príspevku je vylúčená.

Článok III: Registrácia / osobné údaje

(1) Registrácia nie je povinná, avšak, pokiaľ sa užívateľ rozhodne zaregistrovať sa (čím súhlasí aj so VZP) je povinný poskytnúť vyžadované informácie, ktoré sú v súlade so skutočnosťou. V prípade zistenia nepravdivých vyžadovaných údajov si prevádzkovateľ stránky vyhradzuje právo na okamžité zrušenie prispievateľovho príspevku v tej – ktorej kronike.

Článok IV: Poskytnutie osobných údajov :

(1) Vykonaním registrácie užívateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté vyžadované osobné údaje sú presné a pravdivé a dáva svoj slobodne daný výslovný súhlas v zmysle § 4. ods. 3  písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom portálu. Prevádzkovateľ spracováva užívateľmi uvedené osobné údaje za účelom vedenia mestských kroník a za účelom odstránenia prípadného protiprávneho chovania užívateľmi. Registráciou ďalej užívateľ udeľuje súhlas na zaradenie svojich osobných údajov do databázy prevádzkovateľa na dobu neurčitú bez ohľadu na jeho prípadné odstránenie príspevku z kroniky či už na základe článku Ia odsek 5, alebo článku XI.

(2) Poskytnutie osobných údajov, s výnimkou povinne  vyžadovaných údajov, je dobrovoľné, slobodné.

(3) Prispievateľ zverejňuje svoje osobné a iné údaje slobodne, vážne, bez nátlaku, podľa svojho vedomia a svedomia a to formou “registračného formuláru” prístupného na stránke Kroniky Slovenskej republiky. Prispievateľ mení osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi formou zmeny osobných údajov prostredníctvom svojho osobného konta, pričom uloženie zmeny týchto údajov je zároveň súhlasom so spracovávaním týchto údajov v súlade s ods.1 tohto článku.

(4)Prevádzkovateľ stránky nenesie právnu ani inú zodpovednosť za údaje uverejnené v Kronikách miest, prípadne v Kronike Slovenskej republiky.

(5) Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytuje užívateľ na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať  elektronicky na emailovej adrese prevádzkovateľa:  kronikaslovenskejrepubliky@gmail.com. Odvolanie tohto súhlasu bude mať za následok vymazanie prispievateľovho príspevku z predmetnej kroniky. Právo prevádzkovateľa evidovať a spracovávať osobné údaje užívateľa aj po jeho odstránení z predmetnej Kroniky týmto nie je dotknuté.

Článok V : Prehliadanie stránky nezaregistrovaným užívateľom

Prispievateľ súhlasí, že kronika, ktorej sa prispievateľove meno stalo súčasťou je verejná, a smie do nej nahliadať, prehliadať, prezerať si ju aj nezaregistrovaný, resp. v kronike neuvedený subjekt. Verejne prístupnou je taktiež sekcia Lamentáreň.

Článok VI : Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom tejto stránky je obchodná spoločnosť IJC group s.r.o, IČO: 45 946 868, DIČ : 2023145619 zapísaná v obchodnom registri dňa 01.12.2010, odiel Sro Vložka číslo : 26704/V. Vlastnícke práva či iné práva k doméne sú upravené osobitnými zmluvnými dojednaniami medzi prevádzkovateľom stránky, a poskytovateľom domén Websupport, s.r.o.,Staré grunty 12 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928, Register: Okresný súd Bratislava I, Vložka číslo: 63270/B, prípadne sú vo výlučnom vlastnictve prevádzkovateľa, či tretích osôb.

 Článok VII :

(1) Prevádzkovatelia nenesú zodpovednosť za akékoľvek následky, či už právne alebo iné, prípadne za škodu spôsobenú zabudnutím prihlasovacích údajov užívateľa užívateľom, prípadne zneužitím týchto prihlasovacích údajov treťou osobou.

(2) Prevádzkovatelia sa zároveň zaväzujú neposkytnúť prihlasovacie údaje jednotlivých užívateľov tretím osobám a vykonávať starostlivosť o zabezpečenie uchovania týchto údajov v čo najväčšej možnej miere.

Článok VIII : Zhoda mien

(1) Pri zhode mien alebo v prípade, ak prispievateľove meno je zhodné s už existujúcim v kronike prítomným menom, má nový prispievateľ možnosť odlíšiť sa od existujúceho mena “dodatkom”.

(2) Obsah dodatku zváži prispievateľ, môže ním byť napr. adresa trvalého bydliska, akademický titul resp. iný, podľa vlastného uváženia odlišujúci sa osobný údaj. Prevádzkovateľ stránky nenesie právnu ani inú zodpovednosť za zhodu mien dvoch odlišných prispievateľov. Taktiež nenesie právnu ani inú zodpovednosť za dodatky uvedené pri zhodných menách.

 

Článok IX : Vymazanie príspevkov z Kroník

(1) Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na vymazanie a odstránenie zápisov z kroniky v prípade, ak nadobudnú charakter hanlivý, urážlivý, meno, česť alebo povesť poškodzujúci.

(2) Prevádzkovateľ stránky si taktiež vyhradzuje právo vymazať a odstrániť príspevky rasovo, nábožensky, etnicky či inak diskriminačne orientované. Taktiež v prípade, ak:

  • užívateľ obťažuje iných užívateľov šírením nevyžiadaných odkazov,
  • správanie užívateľa je v rozpore s dobrými mravmi, alebo porušuje všeobecne záväzné normy správanie
  • príspevok je v rozpore s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

(3) V prípade zmeny mena osoby zapísanej v kronike z dôvodu svadby, rozvodu, prípadne úradnej zmeny mena prispievateľ kontaktuje prevádzkovateľa stránky prostredníctvom kontaktnej emailovej adresy, pričom zmena bude vykonaná s prihliadnutím na závažnosť dôvodov zmeny po prehodnotení a schválení prevádzkovateľom.

(4) V prípade vymazania príspevku prevádzkovateľom z dôvodu porušenia týchto podmienok užívateľ stráca nárok na vrátenie aktivačného poplatku, alebo na akékoľvek obnovenie užívateľského konta alebo príspevku v tej – ktorej kronike prístupnej na stránke www.kronikaslovenskejrepubliky.sk

(5) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť príspevok, ktorý bude poškodzovať povesť, či dobré meno samotnej stránky www.kronikaslovenskejrepubliky.sk, prípadne jej autorov, tvorcov, samotného prevádzkovateľa, či poskytovateľa domén. Takéto odstránenie príspevku nie je prevádzkovateľ povinný odstránenému prispievateľovi žiadnym spôsobom oznamovať ani ho iným spôsobom o tom informovať. Prispievateľ stráca nárok na vrátenie aktivačného poplatku ( v prípade registrácie v období ktoré nie je akciovým) , alebo na akékoľvek obnovenie užívateľského konta alebo príspevku v tej – ktorej kronike prístupnej na stránke www.kronikaslovenskejrepubliky.sk.

 Článok X :

Prevádzkovatelia si vyhradzujú právo kedykoľvek odstaviť portál i bez upozornenia užívateľov ( z dôvodov technickej údržby, zabezpečenia serveru, počítačovému útoku, infiltračnému útoku a podobne). Prevádzkovatelia nenesú zodpovednosť za dáta uložené na portáli, pokiaľ dôjde k akémukoľvek útoku na server. Prevádzkovatelia nenesú zodpovednosť za zneužitie osobných údajov spôsobené útokom na server. Prevádzkovatelia taktiež nenesú zodpovednosť za akékoľvek následky, ktoré môžu užívateľom vzniknúť v dôsledku používania tohto portálu. Vykonaním registrácie prejavuje užívateľ súhlas s VZP a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Článok XI :

(1) Prevádzkovateľ tejto stránky poskytuje priestor na reklamu, reklamnú kampaň, a to bezplatnú, alebo platenú.

(2) Rozhodnutie o spoplatnení alebo nespoplatnení reklamy je na prevádzkovateľovi tejto stránky ako dodávateľovi reklamnej plochy, a na objednávateľovi reklamnej plochy a kampane. Podmienky poskytovania reklamnej plochy alebo reklamnej kampane si upravia strany na zmluvnom základe.

(3) Prevádzkovateľ nezodpovedá právne ani inak za pravdivosť, obsah ani formu reklamy, uverejnenú na reklamných plochách stránky www.kronikaslovenskejrepubliky.sk. Taktiež neručí za záväzky osôb, ktorých ponuky sú prejavené vo forme reklamy na stránke www.kronikaslovenskejrepubliky.sk.

(4) Prevádzkovateľ stránky taktiež neručí za dostupnosť internetových stránok prípadne iných domén subjektov reklamy, na ktoré reklamné plochy stránky www.kronikaslovenskejrepubliky.sk odkazujú.

Článok XII : Galéria

(1) Diela, ktoré prevádzkovateľ zverejňuje a poskytuje na prezeranie verejne v sekcii „Galéria“, sú službou informačnej spoločnosti v zmysle zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.. Tieto informácie zverejňuje poskytovateľ služieb na základe ich obdržania od užívateľov internetovej siete, ktorí mu ich prostredníctvom internetovej siete zašlú za účelom ich zverejnenia na internetovej stránke www.kronikaslovenskejrepubliky.sk. 

(2) V súlade s § 6 zákona 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. poskytovateľ služby nie je povinný sledovať informácie ani oprávnený vyhľadávať informácie, ktoré sa prenášajú alebo ukladajú. Ak sa však dozvie o protiprávnosti takých informácií, je povinný odstrániť ich z elektronickej komunikačnej siete alebo aspoň zamedziť k nim prístup.

(2a) V súlade s § 6 zákona 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. poskytovateľ služieb nezodpovedá za informácie poskytnuté príjemcom služieb a uložené na jeho žiadosť do pamäte elektronických zariadení slúžiacich na vyhľadávanie informácií, ak poskytovateľ služieb nevie o protiprávnom obsahu uložených informácií alebo o protiprávnom konaní príjemcu služieb a na odstránenie protiprávneho stavu koná bez zbytočného odkladu; za tieto informácie však zodpovedá, ak príjemca služieb koná podľa jeho pokynov.

(3) Poskytovateľ služby vedie zoznam kontaktných informácií (emailových adries, prípadne ďalších informácií užívateľmi v týchto “emailoch” uvedených) o užívateľoch, ktorí poskytli informácie – diela, za účelom ich zverejnenia na stránke www.kronikaslovenskejrepubliky.sk. Prevádzkovateľ nie je oprávnený bez súhlasu užívateľa zverejňovať jeho kontaktné informácie v popise diel ním poskytnutými.

(4) V prípade, ak prevádzkovateľ zverejňuje diela zo súkromných zbierok ich autorov, prípadne diela chránené autorskými právami, prevádzkovateľ zverejňuje aj informácie o ich vlastníkovi prípadne subjekte, ktorý disponuje výkonom autorských podľa vzájomnej dohody a v súlade s podmienkami vyžadovanými autormi či vlastníkmi týchto diel. Tieto diela podliehajú autorským právam, právam duševného vlastníctva, pričom tieto diela je možné voľne šíriť iba so súhlasom ich vlastníka / autora.

(5) Prevádzkovateľ nedisponuje autorskými právami ku žiadnemu zo  zverejnených diel v sekcii Galéria. Ak diela zverejňuje, zverejňuje ich na základe postupu uvedenom v odsek 1, prípadne na základe súhlasu autora / vlastníka.

(6) Predmetné diela žiadnym spôsobom neprezentujú ani nepodporujú stránku www.kronikasr.sk.

(7) Za diela, ktoré za účelom ich zverejnenia načítajú užívatellia Kroniky Slovenskej republiky do niektorej z galérií nenesie prevádzkovateľ stránky www.kronikaslovenskejrepubliky.sk žiadnu zodpovednosť.  V prípade, ak ich zverejnením dôjde k zásahom do práv tretích osôb, prevádzkovateľ poskytne poškodenému informácie o identite osoby, ktorá predmetné dielo do galérie načítala, a predmetné dielo z galérie môže prevádzkovateľ stránky odstrániť.

 Copyright © IJC group s.r.o. 2010-2015